Om Kunnskapsegget


 

Kunnskapsegget 0.9 er en fullt operativ betaversjon med ny design og funksjonalitet. Tjenesten er under utvikling, og tilbakemeldinger mottas med takk. Etter planen skal versjon 1.0 være funksjonell og tilgjengelig innen 1. november 2015.

Send spørsmål eller forslag til forbedringer til Geir Kristian Lund (geir.kristian.lund@sykehuset-innlandet.no), eller Endre Aas (endre.aas@sykehuset-innlandet.no)

English:

The Knowledge Egg 0.9 is a fully operational beta version of the new re-designes service. It is still under development and ver. 1.0 is planned to be released late 2015. Please don´t hesitate to ask questions or suggest improvements!

Thank you for using the Knowledge Egg!

 


Innhold

Egget er en metasøkemotor som søker inn mot mange kunnskapsressurser samtidig. Tjenesten er inspirert av en kunnskapsmodell kalt "6S modellen", utviklet ved McMaster University i Canada. Den opprinnelige modellen har form som en pyramide, men vi har gjort den rundere i kantene for at den skal inkludere flere ressurser fra flere fagfelt. Tanken bak er allikevel den samme:

"Jo høyere opp i Egget, desto mer kvalitetsvurdert, kortfattet og relevant skal kunnskapen være".   

Det øverste nivået "Lokal praksis" representerer kliniske prosedyrer fra kvalitetssystemet i din institusjon.

 

innholdstyper

 

Det er i hovedsak graden av oppsummerthet i ressursens innhold som avgjør hvilket nivå og hvilken fargekode den får. Enkeltstudier har derfor sin naturlige plass nederst. Systematiske oversikter og retningslinjer som i større grad oppsummerer forskningen finnes i midten, mens man på toppen finner leksikonartikler og prosedyreverk som gir konkrete behandlingsanbefalinger på bakgrunn av "state of the art".

Vi håper du får en positiv søkeopplevelse med Kunnskapsegget!


 

Content

The Knowledge Egg is a federated meta-search engine. It is inspired by the 6S knowledge model developed by the McMaster University in Canada. The original model is a pyramid, but we have "rounded the edges" to incorporate more resources and cover more information. The thought behind is still the same:

"The further up the Egg you go, the more summarized and consise is the information".   

 

Local Practice

Summaries

Guidelines

Systematic Reviews

Studies

 

The uppermost level is called "Local practice". If your institution has an agreement with the Knowledge Egg, you will find your own in-house clinical procedures listed here - ready to search amongst the other resources.

 


 

Ansvarsfraskrivelse / Terms of service (further down)

Ved å benytte Kunnskapegget.no og ressursene som formidles, aksepterer du samtidig vilkårene for bruk av tjenesten (nedenfor).

Informasjon du finner via Kunnskapsegget.no er utelukkende til informasjon og erstatter ikke personlig kontakt mellom pasient og helsepersonell. Dette gjelder både innhold og ressurser som er åpent tilgjengelig for allmennheten, og innhold og ressurser som kun er tilgjengelig for norsk helsepersonell og andre som har tilgang til Kunnskapsegget, enten gjennom personlig innlogging eller på arbeidsplassen.

Kunnskapsegget påtar seg ikke ansvar for skader av noen art som har sammenheng med bruk av innhold, tjenester eller lenker på nettsidene. Selv om Kunnskapsegget tilbyr kvalitetsvurdert kunnskap er vi ikke i stand til å kontrollere nøyaktighet og fullstendighet i alt innhold og alle lenker, og kan derfor ikke garantere for kvaliteten verken eksplisitt eller implisitt. I den grad sidene inneholder råd må disse ses i forhold til eventuell ny kunnskap og den individuelle pasient eller brukers unike tilstand og situasjon.

Finansiering og forholdet til ressursene

Kunnskapsegget.no er et innovasjonsprosjekt i regi av Sykehuset Innlandet. Det er finansiert av Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet. Nettstedet er redaksjonelt uavhengig.

Kunnskapsegget.no er ikke sponset eller betalt av tjenestetilbyderne og leverandørene av innholdsressursene som tilbys gjennom nettstedet. Kunnskapsegget mottar ingen finansiering gjennom annonsering/reklame. Kunnskapsegget videreformidler mange ressurser og tjenester kjøp og betalt av Helsebiblioteket på vegne av norsk helsepersonell. Kunnskapsegget samarbeider med Helsebiblioteket og Health Information Research Unit ved McMaster University i Canada om å levere oppsummert kunnskap på best mulig måte.

Personvern

Kunnskapsegget.no loggfører besøksstatistikk på nettstedet og gjennom eksterne leverandører av innholdsressurser. Personopplysninger oppgis frivillig av den enkelte bruker til Kunnskapsegget og behandles konfidensielt.

Kunnskapsegget.no loggfører automatisk besøksstatistikk på nettstedet, ved hjelp av informasjonskapsler (cookies) og brukeres IP-adresser. Denne besøksstatistikken viser blant annet hvilke sider som er besøkt, hvilke kilder besøkende kommer fra og hvilke nettlesere brukerne benytter når de er inne på Kunnskapsegget.no. Statistikkopplysningene er kun til internt bruk og benyttes til å videreutvikle nettstedet. Opplysningene kan på ingen måte spores tilbake til enkeltpersoner eller enkeltpersoners bruk av tjenesten.

I tillegg mottar Kunnskapsegget statistikk fra noen av innholdsleverandørene. Statistikken viser blant annet antall nedlastede artikler i den enkelte eksterne ressursen.

Enkeltpersoner som har registrert seg med brukernavn og passord for tilgang til Kunnskapseggets ressurser, oppgir selv ved registreringen opplysninger som navn og e-postadresse (obligatorisk), og om de ønsker å motta e-postnyhetsbrev og delta i spørreundersøkelser i regi av Kunnskapsegget. E-postadresse brukes også til utsending av passord på forespørsel. En registrert bruker kan selv gi samtykke til å motta e-postnyhetsbrev til sin registrerte e-postadresse eller delta i spørreundersøkelser i regi av Kunnskapsegget. Brukeren kan når som helst trekke tilbake samtykket via sin profilside på nettstedet. Alle opplysningene om registrerte brukere behandles konfidensielt og er kun tilgjengelig for Kunnskapseggets redaksjon. Opplysninger om registrerte brukere gis ikke videre til tredjepart.

 

English version:

 

Terms of service

By using Kunnskapegget.no and the resources it presents, you accept the following terms of service (below).

Information found trough Kunnskapsegget.no is meant for informational purposes only,  and must not replace personal contact between patient and healthcare professionals. This applies both to the content and resources that are openly available to the public, and content and resources that are only available to the Norwegian health care professionals, and others who have access to the Knowledge Egg - either through a personal log-in, or in the workplace.

The Knowledge Egg assumes no liability for damages or maltreatment of any kind which relate to the use of its content, services or links on the website. Although The Knowledge Egg offers quality assessed knowledge, we are not able to verify the accuracy and completeness of all content and links, and therefore can not guarantee the quality either explicitly or implicitly. To the extent that the pages contain advice, the advice shall be seen in relation to any new knowledge and the individual patient or user's unique condition and situation.

 

Financing and relationship to the resources

Kunnskapsegget.no is an innovation-project ran by the Innlandet Hospital Trust. It is funded by the Helse Sør-Øst regional health trust, and the Innlandet Hospital Trust. The website is editorially independent.

Kunnskapsegget.no is not sponsored or paid for by any of the service providers or suppliers of content resources offered through the site, and The Knowledge Egg receives no funding through advertising. The Knowledge Egg features many resources purchased by The Norwegian Electronic Health Library on behalf of Norwegian Health care system. Together with The Norwegian Electronic Health Library and the Health Information Research Unit at McMaster University in Canada, The Knowledge Egg works to provide the best possible and open service for summarized information in the world of health knowledge.

 

Privacy Policy

Kunnskapsegget.no keeps visitor statistics for the site and the use of its content. Personal information provided voluntarily by the individual user to The Knowledge Egg is treated confidentially and securely.

Kunnskapsegget.no logs automatically visitor statistics using cookies (cookies) and users' IP addresses. The visitor statistics show aot. site usage, pages visited, what sources the visitors come from, and what browsers are used. The statistics is for internal use only, and contributes to develop the site further. This information can in no way be traced back to individuals, or the individuals use of the service.

In addition, Kunnskapsegget recieves statistics from some of the content providers. The statistics include the number of downloaded articles and time on site.

Individuals who register with username and password for access to Kunnskapsegget, must do so with their name and e-mail address (required). E-mail is used to send or reset passwords on request. A registered user can voluntarily give consent to receive e-mail newsletters or participate in surveys .The user can at any time withdraw this consent via their profile page on the site. All the information about registered users is kept confidential and is only available to Kunnskapseggets editors. Information about registered users will not be passed to third parties.